čtvrtek, 18.prosince 2014
Dnes má svátek Miloslav
tr-logo

Vítejte na stránkách obce Třebívlice

Třebívlice leží na rozhraní tří okresů a jsou spádovou obcí se základní a mateřskou školou, obvodním, dětským a zubním lékařem, lékárnou, poštou, pohostinstvím a obchodním střediskem s pojízdnou prodejnou. Dopravní spojení je zajištěno autobusy a vlakem.

I kulturní vyžití je velké např.: Den matek, Den dětí, setkání důchodců, sportovní vyžití, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, každoroční Václavská pouť a Třebívlické kulturní léto. Aktivně pracují spolky: zahrádkářů, včelařů, myslivců, hasičů, sportovní oddíly kopané, aerobiku, stolního tenisu a jezdecký klub. Od roku 1999 má obec zřízenou "Stálou výstavní expozici Ulriky von Levetzow", vlastní znak a prapor.

Více o obci ...

Zasedání OZ dne 16. 12. 2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Třebívlice

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti OR a OÚ za období od minulého zasedání
 5. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
 6. Hodnocení činnosti výborů a komisí
 7. Hodnocení činnosti základní školy
 8. Hodnocení činnosti Nákupní středisko s.r.o.
 9. Hospodaření obce a rozpočtové změny 2014
 10. Odprodej pozemků dle návrhu stavební komise
 11. Žádost o výpůjčku pozemků Dřemčickému spolku pro obnovu tradic, rozvoj venkova a ochranu přírody
 12. Odkup pozemku p . p. č. 87/2 v k.ú. Třebívlice od paní Jasny Průšové
 13. Dražba spoluvlastnického podílu % bytového domu č.p. 67 v obci Třebívlice
 14. Dodatek smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu v rámci projektu „Energie pod kontrolou"
 15. Schválení členských příspěvků do dobrovolného svazku obcí INTEGRO
 16. Různé
 17. Usnesení
 18. Závěr

Tomáš Rulf

starosta obce